Den lange vedligeholdelsesfri levetid er en af de største fordele ved varmforzinkning som korrosionsbeskyttelse. Hvis man skal opnå det bedst mulige resultat, er der et par ting, der er vigtige at tænke på:

Stålets silicium- og fosforindhold har stor indvirkning på resultatet

Varmforzinkning er en kemisk reaktion mellem stål og zink – derfor har stålets sammensætning stor indvirkning på resultatet! Det er vigtigt at angive, at stålet skal være egnet til varmforzinkning, når materialet indkøbes. Egnet materiale har enten et silicium- + fosforindhold på <0,03 vægtprocent eller et siliciumindhold på >0,14 vægtprocent. Lagtykkelsen øges, jo højere siliciumindholdet kommer over en vægtprocent på 0,14. En for høj lagtykkelse er ikke ønskværdig, da lagene kan blive sprøde. Stål med et højere siliciumindhold end 0,35 vægtprocent anvendes normalt ikke til varmforzinkning.

Konstruktionsudformning og skæring af godset

Store konstruktioner kan, særligt hvis de er sammensvejsede, så der er opstået mekaniske spændinger, i stedet med fordel varmforzinkes i mindre segmenter, som sammenføjes ved hjælp af boltsamlinger. Spændingerne kan mindskes i det varme zinkbad, hvilket kan forårsage formændringer. Risikoen for formændringer gælder også større plane metaloverflader med en godstykkelse på under 3-4 mm, som bør afstives. I Nordic Galvanizers’ “Håndbog i varmforzinkning” findes billeder og beskrivelser af, hvordan konstruktioner skal være udformet, for at de egner sig til varmforzinkning. Se også “Konstruktionsudformning”.(http://nordicgalvanizers.com/c/?lang=da )

Termisk skæring påvirker stålet i skærefladen, så både reaktiviteten og lagets vedhæftning kan ændre sig. Skærefladerne skal derfor slibes eller sandblæses før forzinkning for at sikre et godt resultat.

Undgå syrelommer

Misfarvning forårsaget af en syrelomme.

Konstruktionerne skal udformes på en sådan måde, at der ikke opstår smalle spalter på under 3 mm. Stuksvejsning er betydeligt bedre end overlapsvejsning til gods, der skal varmforzinkes. Det er vigtigt, at der ikke dannes gennemgående porer. Hvis syre fra forbehandlingen er trængt ind i en spalte eller pore, kan den ikke fjernes efterfølgende. Zink er mere tyktflydende end syre og lægger sig ved varmforzinkningen som et låg over åbningen. Efter en tid ætser syre og jernsalte hul på belægningen over åbningen. Det medfører, at rustfarvet væske løber ud på de underliggende overflader og skæmmer udseendet.

Korrekt boring af huller

Korrekt placerede drænhuller giver en sikker varmforzinkning, indvendig korrosionsbeskyttelse og god dræning – kontakt din varmforzinker for at få rådgivning!

Rør bør være åbne i begge ender og drænhullerne være placeret så tæt som muligt på hjørner og svejsesamlinger. Bemærk, at indelukket væske og luft udvider sig i det varme zinkbad og medfører risiko for eksplosioner, som kan skade både godset og personalet på forzinkningsanlægget. Af denne grund er boring af huller meget vigtigt!

Nedenstående tabel viser de relevante hulstørrelser for hule konstruktioner med forskellige dimensioner.

Rund
profil
(mm)
Kvadratisk
profil
(mm)
Rektangulær
profil
(mm)
Diameter,
gennemgående hul
(mm)
20< 2030×1510
30 < 3040×2012
40 < 4050×3014
50 < 5060×4016
60 < 6080×4020
80 < 80100×6020
100 < 100120×8025
120 < 120160×8030
160 < 160200×12030

Rene overflader

Maling, fedt, svejseslagger og andre fremmedlegemer må ikke være til stede på gods, der skal varmforzinkes! Disse urenheder forsvinder ikke under forbehandlingen, men bliver siddende på overfladerne og forstyrrer reaktiviteten mellem stål og zink.

Øgede krav til overfladefinish?

Varmforzinkning fungerer primært som korrosionsbeskyttelse, men kan også skabe flotte overfladedesign. Det er dog vigtigt at INFORMERE VARMFORZINKEREN, hvis der er særlige krav til overfladefinishen. I de tilfælde, hvor produktet f.eks. skal bruges i arkitektoniske sammenhænge (på husfacader, altanrækværk m.m.), bør der tages hensyn til dette allerede ved indkøb af stålet og ved udformningen af konstruktionen. Se ovenstående punkter. Desuden bør varmforzinkeren informeres om kravene til overfladefinishen, fordi det kan have betydning for den måde, varmforzinkningen udføres på. I visse tilfælde kan det være en fordel at udføre en prøveforzinkning af et par emner, inden en større mængde gods varmforzinkes.

Opbevaring og transport

Nyforzinket gods skal opbevares, så kondens eller regnvand ikke bliver liggende på overfladerne. Særligt på steder, hvor der dannes spalter, kan der opstå en hvid belægning kaldet hvidrust. Hvidrusten påvirker normalt ikke produktets korrosionsbeskyttelse, men har alene betydning for det æstetiske udtryk. Den bør alligevel undgås, hvilket bedst sker ved hjælp af tør og luftig opbevaring.