Problem
Brunfärgning av zinkskiktet kan uppstå efter en längre tids atmosfärisk exponering av förzinkat gods. Den rostbruna missfärgningen kan vara utbredd över större ytor men också lokalt i form av ett fint linjemönster längs zinkkristallernas korngränser. Under det rostbruna skiktet finns fortfarande en intakt kontinuerlig järn-zinklegering.

Uppkomst
Beroende på om järnzinklegeringen går ända ut i zinkskiktets yta eller om det finns ett renzinkskikt ytterst kan korrosionen hos järnzinklegeringen ske vid olika tidpunkter. Förutsättningen är att det vid zinkkorrosionen bildas järnoxidhydrat som inlagras i zinkens korrosionsprodukter och brunfärgas vid luftoxidation. Fläckar med små porer i järnzinkskiktet och kraftigt korroderade ytor gynnar det korroderande medlets reaktion vid bildandet av det bruna skiktet.

Identifiering
Brunfärgning är lätt att se.

Möjligheter till förväxling
Brunfärgning kan förväxlas med basmetallkorrosion. Vid metallografisk undersökning ser man dock att zinkskiktet fortfarande är intakt.

Åtgärder
Brunfärgning kan undvikas genom att försöka skapa ett tjockare renzinkskikt vid förzinkningen. Brunfärgade skikt kan målas av etetiska skäl.

Ansvarig
Ingen kan lastas för brunfärgningen som är järn-zinklegeringens naturliga korrosion.

Inverkan för kund
Om brunfärgning uppträder efter många års exponering kan zinkskiktet lättblästras och målas.