Trender

Under senare delen av 1900-talet minskade korrosionen betydligt både i Sverige och i övriga Europa. Detta beror på flera faktorer men mest påtagligt är den minskade svaveldioxidhalten i atmosfären. Dels har användningen av eldningsoljor minskat, dels har de som idag används lägre svavelinnehåll än tidigare. Diagrammet nedan visar hur zinkens korrosion i Stockholm förändrats med tiden till följd av minskat svaveldioxidutsläpp.

Korrosion definieras enligt standard som en fysikalisk-kemisk reaktion mellan en metall och dess omgivning. Reaktionen är oftast av elektrokemisk natur. Korrosionen leder vanligen till skada på metallens funktion, dess omgivning eller på det tekniska system, i vilket metallen ingår. Skador på det korroderade föremålet kallas primärskador och skador på annat, som är en följd av den primära korrosionen, kallas för sekundärskador. Oftast är det sekundärskadorna, som orsakar den enskilde eller samhället de största kostnaderna.

Fig.1. Kurvorna för halten av svaveldioxid i luften och zinkens korrosionshastighet följs åt. Data uppmätta i Stockholms innerstad från 1975 och framåt.

Val av korrosionsskydd

Vid val av rostskydd för en ståldetalj eller stålkonstruktion måste ett antal tekniska faktorer beaktas. Exponeringsmiljön för föremålet eller konstruktionen måste kartläggas liksom påkänningar vid transport, lagring och montering. Detta gäller särskilt om konstruktionen skall fraktas långa sträckor, t ex över hav. Konstruktionens utformning och storlek liksom möjligheten att lätt kontrollera den pålagda ytbeläggningen är också betydelsefulla faktorer.

Det är viktigt att göra en ordentlig prövning av de ekonomiska konsekvenserna för olika alternativ av korrosionsskydd. Särskilt viktigt är att valet inte enbart görs med initialkostnaden som bas. I den ekonomiska kalkylen bör istället livslängdskostnaden väljas som bas, d.v.s den totala kostnaden utslagen på konstruktionens förväntade livslängd. Totalkostnaden innefattar förutom initialkostnaden också kostnader för emballage, transporter, bättringar efter transport och montering samt underhålls- och miljökostnader. Vid en önskad livslängd på 30 år för en konstruktion blir 2 till 3 gångers underhåll under denna tid betydligt dyrare än initialkostnaden, jämfört med om ett underhållsfritt korrosionsskydd väljs. Att använda livslängdskostnaden som bas visar i regel en helt annan bild än den som enbart första påföringskostnaden ger.

Fig.2. Exempel på miljöer för de olika korrosivitetsklasserna .
Fig.3. Standardiserade korrosivitetsklasser. Korrosionshastigheten är i allmänhet högre i början av exponeringen.