Den europeiska varmförzinkningsorganisationen EGGA (European General Galvanizers Association), där Nordic Galvanizers är medlemmar, har tagit fram en miljövarudeklaration för varmförzinkat stål. En miljövarudeklaration är ett sätt att kommunicera produkters miljöegenskaper, och kan användas på alla sorters produkter och tjänster. Miljövarudeklarationer enligt ISO 14025 baseras på livscykelanalys.

En miljövarudeklaration är ett bra sätt att möta användare och myndigheters förväntningar på relevant miljöinformation. Den bakomliggande livscykelanalysen är dessutom en utmärkt grund för att ytterligare förbättra en produkts miljöegenskaper. Byggande av hus och infrastruktur svarar för en stor del av resursförbrukningen i världen, vilket har medfört att miljöfrågor får en ökad betydelse vid projektering och upphandling. Olika byggmaterial har olika miljöbelastning per kg – men har också helt olika egenskaper. Nya standarder för bedömning av miljöprestanda hos hela byggnadsverk är därför en nödvändighet för ett systematiskt arbete med hållbart byggande.

LCI-data är ett kraftfullt verktyg då det ska göras en detaljerad studie av produkters och tjänsters miljöpåverkan under hela deras livscykel. LCI-data kan dock vara svåra att tolka för produktanvändarna, och det blir därför allt vanligare att presentera en produkts miljöprestanda med hjälp av en miljövarudeklaration (EPD – Environmental Product Declaration).

Hur kan man mäta/utvärdera om ett material eller en produkt är miljömässigt hållbar? Ett stort gemensamt projekt för att öka kunskapen inom detta område startades 2004 av varmförzinkare och zinkleverantörer i Europa. Syftet med projektet var att granska hur varmförzinkningsprocessen och varmförzinkat stål står sig miljömässigt i jämförelse med andra konstruktionsmaterial och ytbeläggningar som finns på marknaden. Datainsamlingen har uppdaterats vid flera tillfällen och omfattade senast över 1000 ton stål, varmförzinkat på 66 olika anläggningar i 14 länder i Europa. Resultatet representerar medelvärdet för en typisk, styckvis varmförzinkad produkt.

Vanligtvis görs en EPD för en viss, specifik produkt. I det här fallet har man dock gjort en generell EPD, för en varmförzinkad stålplåt med en viss fastställd storlek.

Läs eller ladda ner EPD här: