Problem
Klumpar är zinkavlagringar som kan ha olika storlek på den varmförzinkade godsytan. De orsakas ofta av “blyskum” som endast uppträder i blylegerade zinkbad.

Uppkomst
Fasta ämnen i zinkbadet kan efter hand samlas och flyta upp till badytan där de fastnar på förzinkningsgodsets yta då detta dras upp. Ämnen med låg densitet är inget problem då dessa snabbt stiger upp mot ytan och kan strykas av från badytan. Däremot kan ämnen med högre täthet fastna på godset eftersom de stiger långsamt upp mot ytan och då oftast med hjälp av oxider.

Blyskum bildas då blyhaltig zink smälter genom att blyet skiljs ut vid badets botten och medföljande zink oxideras. Densiteten sjunker då och det av zink omgivna blyet stiger mot badytan och fastnar på sin väg uppåt på förzinkningsgodsets yta. Denna typ av klumpbildning förekommer inte i blyfria zinkbad.

Blytillsats i zinkbadet är numera ovanligt av miljöskäl.

Identifiering
Klumparna är lätta att se. För att avgöra vad de består av måste dock en metallgrafisk undersökning eller analys utföras.

Möjligheter till förväxling
Klumparna brukar inte kunna förväxlas med andra avvikelser. Dock kan mindre blyskumsklumpar förväxlas med hårdzinkkvisslor.

Åtgärder
Undvik att tillsätta blyhaltigt zink. Vid mycket klumpar eller avsättningar på godset bör “polning” av zinkbadet göras. Polning är en oxidering av zinkbadet som medför att fasta ämnen (föroreningar) i zinkbadet snabbare förs upp till ytan och kan avlägsnas. Efter polning bör zinkbadet vila ett skift så att de fasta ämnena hinner flyta upp till ytan där de kan tas bort.

Ansvarig
Varmförzinkaren ansvarar för att klumpar inte förekommer.

Inverkan för kund
Beroende på omfattning finns en estetisk påverkan. Problemet är numera sällan förekommande eftersom bly inte används i zinkbaden.