Problem
Vissa gånger kan punktformiga upphöjningar förekomma på det varmförzinkade godsets yta, antingen separat eller som anhopningar.

Uppkomst
Kvisslor kan uppkomma på grund av valsfel, skalbildningar eller veck i stålytan. Den smälta zinken får dessa små flikar eller hullingar i stålytan att resa sig upp och det bildade jarnzinkskiktet framträder som en upphöjning. Kvisslor kan också uppstå vid varmförzinkning av repat material, genom att järnzinkreaktionen blir kraftigare i repan. Detta sker främst i aluminiumlegerade zinkbad.

Kvisslor kan även bildas på lågkiselhaltiga stål genom en oväntat kraftig järnzinkreaktion, s.k outburst. Orsaken till detta är inte helt känd.

Även hårdzinkpartiklar i zinksmältan som fastnar på godset vid upptag kan ge kvisslor.

Identifikation
Kvisslor ses lätt med blotta ögat. Det krävs dock en metallografisk undersökning för att fastställa orsaken till dem.

Möjligheter till förväxling
Kvisslor kan inte förväxlas med andra fel.

Åtgärder
Kontrollera stålytan med avseende på repor och valsfel och åtgärda eller byt material. Kontrollera aluminiumtillsatsen så att inte toppdross (svävande små hårdzinkpartiklar) bildas i zinkbadet. Kontrollera järnhalten i flussbadet så att inte järnpartiklar följer med till zinkbadet och bildar hårdzink.

Ansvarig
Kunden ansvarar för att stålet är ok och varmförzinkaren för att processavvikelser inte förekommer.

Inverkan för kund
Kvisslor har endast estetisk betydelse och påverkar inte korrosionsskyddet.