Det er mange spørsmål som oppstår når konstruksjoners miljømessige bærekraft diskuteres. Nedenfor er et sammendrag av svarene på de vanligste:

1. Er varmforsinking en miljømessig bærekraftig overflatebehandlingsmetode?

Varmforsinking – dypping av stål i smeltet sink – er trolig den mest miljøvennlige prosessen som er tilgjengelig for å hindre korrosjon. Kostnadene for korrosjon i Norden er anslått til rundt 4 % av landenes bruttonasjonalprodukt. Det er dermed store økonomiske fordeler i korrosjonsbeskyttelse av bygninger og strukturer, samtidig som en effektiv korrosjonsbeskyttelse også er en effektiv måte å redusere karbonavtrykket på.

2. Kan varmforsinket stål gjenbrukes?

Mange varmforsinkede produkter kan demonteres og forsinkes på nytt når det opprinnelige sinklaget har blitt korrodert bort. I mange land, blir for eksempel gammelt autovern tatt ned og sendt til forsinking på nytt i forbindelse med det vanlige vedlikeholdsarbeidet  som utføres på veiene. Etter forsinking kan autovernet monteres på nytt.

3. Kan varmforsinket stål resirkuleres?

Varmforsinket stål kan enkelt resirkuleres sammen med annet skrapstål  som du smelter i en bueovn. Sinken fordamper tidlig i prosessen og samles opp i bueovnsfilteret, hvorfra den kan ekstraheres og gjenbrukes  i sinkproduksjon.

4. Hvor mye sink resirkuleres fra varmforsinkede produkter?

I 2006 produserte Europas stålindustri 1 290 750 tonn filterstøv, som inneholdt 296 872 tonn sink (dvs. 23 %). 93 % av denne sinken ble gjenvunnet, dvs. 276 920 tonn (Referanse: Gesellschaft fϋr Bergbau, Metallurgie, Rohstoff – und Umwelttechnik, Tyskland).

5. Hvor mye inkorporert karbondioksid er det i varmforsinket stål?

En gjennomgang av tilgjengelige livssyklusstudier utført av selskapet Life Cycle Engineering i Italia har vist at en typisk verdi for varmforsinking av ett kilo stål i henhold til standarden EN ISO 1461 produserer 0,1-0,33 kg karbondioksidekvivalent. Utvalget representerer variasjoner i type stålkonstruksjon, geografiske faktorer og analysemetode.

6. Hva gjør varmforsinkingsindustrien for å støtte bærekraftig  bygging?

Varmforsinkingsindustrien i Europa kjører prosjektet «Varmforsinking og bærekraftig konstruksjon» der en rekke uavhengige eksperter innen miljø og arkitektur har deltatt, inkludert den internasjonalt anerkjente arkitekten og miljøforskeren Tom Wolley, som er en sterk talsmann for «grønn» konstruksjon. Hensikten med prosjektet har vært å hjelpe arkitekter, rådgivere, ingeniører, utviklere samt kundene deres å anvende varmforsinket stål for å gjøre bygninger mer miljøvennlige.

7. Hva betyr «fra vugge til vugge»?

Ifølge «vugge til vugge», kan alle materialer gjennom riktig grunndesign bli næring til mikroorganismer eller industrielle prosesser. Dette eliminerer avfall som konsept – tidligere avfall blir enten næring til jorda eller til nye verdifulle råvarer til industrien. I fortsettelsen står vugge-til-vugge for en ny, sirkulær økonomi der materialer – som i naturen – aldri blir ødelagt eller akkumulert, og hvor vekst, produksjon og forbruk faktisk er gunstig.

8. Hva menes med en helhetlig design?

Helhetlig design er en tilnærmingmåte til design som mener at systemet er konstruert som en sammenhengende helhet som også er en del av noe større. Man ser ikke bare på hvordan materialer og design påvirker miljøet på kort sikt, men også på lang sikt.

9. Hva er en LCA-analyse?

En livssyklusanalyse (LCA) er en metode for å oppnå et helhetlig bilde av hvor stor den totale miljøpåvirkningen er i løpet av et produkts livssyklus fra råvareutvinning, gjennom produksjonsprosesser og bruk, til avfallshåndtering, inkludert all transport og mellomliggende energiforbruk.

10. Er det mulig å resirkulere sink?

Sink er et naturlig resirkulerbart ikke-jernholdig metall og kan resirkuleres uendelig mange ganger uten å miste sine fysiske eller kjemiske egenskaper. For tiden kommer anslagsvis 70 % av sink fra primære kilder (som inneholder 10-15 % resirkulert sink), mens 30 % er helt basert på resirkulert sink. Disse 30 % tilsvarer 80 % av den totale mengden sink tilgjengelig for resirkulering. Resirkuleringsgraden fortsetter å øke etter hvert som teknologien utvikler seg.

11. Vil sinken ta slutt?

Sink er det 27. vanligste stoffet i jordskorpen. Verden er naturlig rik på sink. Sinkreserver – som alle naturressurser – er ikke en fast mengde som er lagret i naturen. Reservene er avhengige av geologiske faktorer og samspillet mellom økonomi, teknologi og politikk. Sinkforekomstene har økt markant siden 1950, da nye store malmkropper ble funnet i ulike deler av verden. Tilgjengeligheten av sink i fremtiden kan derfor ikke vurderes utelukkende ved å gå ut ifra tilgangen i dagens gruver.

12. Hvor mye inkorporert karbondioksid er det i sink?

Med inkorporert karbondioksid menes den totale mengden karbondioksid som er forbundet med energien som er lagret i et produkt. For sink er verdien 3124 kg karbondioksidekvivalent.

13. Hva handler «Sink redder barn» om?

«Sink redder barn» er et initiativ tatt for å forbedre overlevelse, vekst og utvikling av underernærte barn ved å finansiere et UNICEF-støttet sinkprogram rundt om i verden. Hvert år står 450 000 barn i fare for å dø som følge av sinkmangel, noe som fører til diaré, lungebetennelse og malaria. Noen ekstra milligram sink hver dag kan gjøre en stor forskjell. Sinkholdige kosttilskudd er raske, enkle, effektive og rimelige.

14. Hvor mye inkorporert karbondioksid er det i stål?

Utslippene av karbondioksid i produksjon av ett tonn konstruksjonsstål er 0,76 tonn karbondioksid-ekvivalent. Denne verdien er høyere enn for noen andre materialer, men siden stål har en høy styrke i forhold til vekten, genererer et tonn stål en relativt stor mengde byggemateriale. Dette betyr at det relative karbonavtrykket fortsatt vil være lavere enn for mange andre materialer.

15. Hvor mye stål resirkuleres?

Over 500 millioner tonn stål resirkuleres hvert år over hele verden – tilsvarende 180 Eiffeltårn hver dag! Resirkuleringshastigheten er høy. Forskning har vist at 99 % av det strukturelle stålet resirkuleres under riving av bygninger og strukturer i England. Det er en konservativ vurdering at 80 % av alt stålskrap som oppstår i ett år blir tatt vare på og resirkulert. Disse tallene er høyere i fattigere økonomier der den relative verdien av stål er høyere.

16 Hva er karbonavtrykket i produksjon av stålkonstruksjoner?

The British Constructional Steelwork Association (BCSA) har utviklet en generell metode for å beregne karbonavtrykket ved produksjon av stålkonstruksjoner. De første beregningene som er gjennomført tyder på at svaret ligger rundt 0,3 tonn karbondioksid per tonn produsert stålkonstruksjon.