Problem

Med afvigende “blomsterdannelse” menes områder i zinkbelægningen, hvor zinkkrystallernes størrelse og udseende tydeligt afviger fra en “normal” zinkbelægning.

Årsag

Områderne med små zinkkrystaller opstår, når krystalliseringen (størkningen) af renzinklaget yderst i belægningen ændres på dele af overfladen pga. øget kimdannelse. Kimdanelsen af forskellig styrke kan forårsages af, at overfladen på det varmforzinkede stål afkøles ujævnt, hvorved der dannes flere kim og dermed mindre zinkblomster på overflader, der afkQles hurtigere. Kimdannelsen kan også ændres betydeligt af fremmede stoffer eller partikler, der ender i det yderste zinklag, når det størkner.

Krystalliseringsforløbet kan påvirkes af hydrogen (brint), der blev optaget ved bejdsningen, og trænger ud, når zinklaget størkner. De små brintblærer fungerer som kimdannere for krystalliseringen.

Sådanne områder på det varmforzinkede stål opstår, hvis der lokalt er en større brintoptagelse under bejdsningen, eller hvor brinten samler sig. F.eks. ses ofte små zinkblomster på overflader med udvalsede slaggestriber, hvor brint samles i striben og trænger ud, når zinklaget størkner.

Identifikation

Afvigende krystalmønster/blomsterdannelse er let at genkende.

Risiko for forveksling

Afvigende krystalmønster/blomsterdannelse kan ikke forveksles med andre afvigelser.

Foranstaltninger

Ingen særlige foranstaltninger, da udseendet ikke påvirkes i nævneværdig grad og da det er uden betydning for korrosionsbeskyttelse og holdbarhed.

Ansvar

Ingen kan drages til ansvar for, at blomsterdannelsen opstår.

Konsekvenser for kunden

Ingen konsekvenser.