Problem
Med rosmönster i skiktet avses områden i beläggningen där zinkkristallernas storlek tydligt avviker från en “normal” zinkbeläggning.

Uppkomst
Områden med små zinkkristaller uppkommer då kristallisationsförloppet i det yttre zinkkiktet förändras lokalt av ökad kärnbildning. Variationer i kärnbildning kan orsakas av att det förzinkade godsets yta avkyls ojämnt, varvid det bildas fler kärnor som därmed blir mindre till storlek på ytor med snabbare avkylning. Kärnbildningen kan också förändras avsevärt av främmande ämnen i zinkbadet som hamnar i det yttre zinkskiktet då detta stelnar.

Kristallisationsförloppet kan även påverkas av det hydrogen (väte) som togs upp vid betningen och tränger ut när zinkskiktet stelnar. De små väteblåsorna fungerar som kristallisationskärnor. Särskilt framträder sådana ställen på förzinkningsgodset där väteupptagningen under betningen varit större, såsom fläckar med rostigt glödskal. På ställen med utvalsade slaggstråk ser man ofta små zinkrosor eftersom väte samlas i stråken och tränger ut när zinkskiktet stelnar.

Identifiering
Rosbildning av olika slag är lätt att känna igen.

Möjligheter till förväxling
Rosmönster av olika slag kan inte förväxlas med andra avvikelser.

Åtgärder
Rosmönster måste accepteras när det uppträder. Det påverkar inte korrosionsskyddet utan är enbart av estetisk karaktär.

Ansvarig
Ingen kan lastas för att rosbildning kan uppstå.

Inverkan för kund
Ingen inverkan. Många upplever rosmönster som tilltalande.