Många olika tillämpningsområden

Det finns många olika tillämpningsområden där varmförzinkat stål är den bästa lösningen då en lång underhållsfri livslängd är ett krav.

Varmförzinkning används främst i korrosiva miljöer, som i korrosivitetskategori 2 till 5 eligt standarden EN ISO 12944-2 , men kan även användas i mindre korrosiva miljöer, t ex inomhus.

Det är viktigt att välja rätt typ av korrosionsskydd när en lång, underhållsfri livslängd efterfrågas. Idag finns det många material och ytbeläggningar på marknaden, vilka ofta beskrivs som “jämförbara med varmförzinkning” eller till och med “bättre än varmförzinkning”. I de flesta fall baserar sig dessa uttalanden på resultat ifrån accelererad korrosionsprovning i saltdimma, som dessvärre ger resultat som inte är relevanta då det gäller utomhusexponering under längre tider. Varmförzinkat stål har använts under flera hundra år i en mängd olika tillämpningar, så det finns gott om pålitliga exempel som visar hur bra det faktiskt fungerar.

Accelererade korrosionstest test ger missvisande resultat

Saltdimmeprovning enligt standarden ISO 9227

När nya typer av ytbeläggningar ska introduceras på marknaden används ofta resultat från accelererad korrosionsprovning i saltdimma som referens för beläggningens goda korrosions-egenskaper. Detta händer gång på gång, vilket är förvånande. I inledningen till den aktuella standarden för saltdimmeprovning, ISO 9227 står nämligen följande, vilket dock inte tycks vara känt hos alla som använder standarden: ”Det är sällan en direkt relation mellan korrosionshärdigheten hos ett material i saltdimma och i andra miljöer, då ett stort antal faktorer påverkar korrosionsförloppet, t ex bildande av skyddsfilmer på godsytan. På grund av detta skall testresultatet inte betraktas som ett mått på hur materialet kommer att bete sig i den miljö där det skall användas. Saltdimmeprovning är främst lämpligt för att snabbt undersöka om det finns diskontinuiteter, skador och porer i organiska och oorganiska skikt. Testen kan också användas vid kvalitetskontroll för samma typ av beläggningar, men skall inte användas för kvalitativa jämförelser mellan olika typer av ytskikt. Det är ofta inte möjligt att använda resultat erhållna vid saltdimmeprovning för att jämföra långtidsegenskaper för olika beläggningstyper, då korrosionsbelastningen under saltdimmeprovning skiljer sig väsentligt från korrosionsförhållandena i verkligheten”.

Korrosion hos varmförzinkat stål

Vid normal utomhusexponering i Sverige idag är zinkavfrätningen 0,5 – 2 μm per år, vilket betyder att ett skikt med tjockleken 80 μm ger den varmförzinkade produkten en livslängd på minst 40 år, ofta betydligt längre. Varmförzinkningens goda korrosionsbeständighet i utomhusmiljö beror på att ett skyddande skikt av stabila korrosionsprodukter byggs upp på ytan. Att varmförzinkning är den ytbehandling som ger det längsta korrosionsskyddet finns dokumenterat i ett stort antal fältstudier. I många fall har mycket hög livslängd kunnat noteras, från 60 och upp till 100 år.

I bilaga E till standarden SS-EN ISO 1461 framgår tydligt att resultat från accelererad korrosionsprovning (t ex Kesternick Test, ISO 6988 eller saltdimmeprovning) inte ska användas för att bedöma varmförzinkade ytors korrosionsegenskaper. Zinkens goda korrosionsskyddande inverkan beror på att ett passiverande skikt bildas på ytan då denna exponeras i olika miljöer. I accelererade tester kan detta skikt inte bildas på ett naturligt sätt, och zinkens verkliga egenskaper framkommer därför inte. Det samma gäller för rostfritt stål, som också passiveras genom att en korrosionsbeständig oxid byggs upp på godsytan. Även rostfritt stål får således ett betydligt sämre resultat vid accelererad provning än vad som erhålls vi naturlig exponering i olika miljöer.

Temporärt korrosionsskydd

Andra typer av beläggningar kan ge sken av goda korrosionsegenskaper vid saltdimmeprovning, många gånger på grund av att de är skyddade av ett temporärt korrosionsskydd av kromater, vax eller fett. Det temporära korrosionsskyddet klarar att upprätthålla en fuktbarriär under den begränsade tid som saltdimmeprovet pågår. I fältförsök, där produkten utsätts för väder och vind, solbestrålning och temperaturväxlingar samt i många fall även för nötning och slitage, har det temporära skyddet mycket begränsad livslängd. Ofta är avsikten med dessa att skydda produkten under transport från tillverkare till kund, så att ytfinishen skall vara god vid överlämnandet.

Fel beslutsunderlag kan bli dyrt

Vid accelererade korrosionstest, såsom i ISO 9227, exponeras provet i en miljö som inte är representativ för normal användning.  Då man vet att felaktigt användande av saltdimmeprovning medfört stora korrosionsproblem och därmed också stora kostnader, har informationen i inledningen  -som delvis återges ovan –  lagts till. Trots detta används resultat från saltdimmeprovning frekvent då nya beläggningar marknadsförs som ”bättre än varmförzinkat”. Dessa materialproducenter har uppenbarligen inte beaktat inledningen i den standard de refererar till. Som kund är det därför viktigt att vara medveten om vad som verkligen gäller. För varmförzinkat stål behövs inte accelererade tester. Århundraden av fullskaleprovning i de mest skiftande miljöer har visat varmförzinkningens oöverträffade korrosionsskydd.

Jämförelse mellan olika typer av zinkbeläggningar

Nedan jämförs ett par olika typer av zinkbeläggningar.

VarmförzinkningElförzinkningSprutförzinkning
Skikttjocklek70 – 215 µm3- 12 µm 1)40 – 200 µm
StandardEN ISO1461ISO 20812972
VidhäftninglegeringElektrokemisMekanisk
AppliceringDoppningElektrolytisktSprayning
UtseendeBlank och/eller gråBlankLjusgrå
FinishBraMycket braBra
Jämnhet i tjocklekBraMedium 2Hög 3
Invändig beläggningJaNejNej
Livslängd utomhus 4)Mycket bra (25 – 75 år)Dålig (1 – 6 år)Bra (10 – 50 år)
KvalitetskontrollEnkelEnkel 5Enkel 5
Övre storleksbegränsningRunt 25 m in NordenRunt 6 m in NordenInga begränsningar
Undre
storleksbegränsning
3 mm träskruvCa 2 mmMåste klara spraytrycket
AnvändningsområdeUtomhus när lång livslängd krävsInomhus eller utomhus under korta perioderUtomhus
LivslängdskostnadMycket lågHögLåg
Katodiskt skyddMycket braBegränsatBra
Deformation under appliceringenKan förekomma 6NejNej

1) Tjockare skikt kan skapas men dessa blir då dyrare att utföra än varmförzinkning
2) Beroende av elektrodplacering
3) Beroende av operatörens skicklighet
4) Lokala variationer kan förekomma
5) Kräver dock fler mätningar pga spridningen
6) Inbyggda spänningar hos stora ytor kan utlösas i det varma zinkbadet