Cirkulär ekonomi har blivit ett hett begrepp för både tjänster och produkter. Med cirkulär ekonomi, eller kretsloppsekonomi, menas en modell som bygger på ett kretslopp istället för en linjär process från utvinning av material, tillverkning av produkter, användning och avveckling/skrotning. Inom EU arbetas det målinriktat mot cirkulär ekonomi av många skäl; den stora befolkningstillväxten i världen, ansvaret inför kommande generationer samt behovet av att bli självförsörjande till högre grad genom minskad materialimport. Stål är ett viktigt konstruktionsmaterial med många olika tillämpningar. I kombination med varmförzinkning, som ger ett långvarigt korrosionsskydd, blir stålet ännu mer konkurrenskraftigt och anpassat för den cirkulära ekonomin. Med varmförzinkat stål tillhandahålls innovativa lösningar som optimerar hållbarhet och gör det möjligt att bygga och tillverka enligt den cirkulära ekonomin.

Varmförzinkning ökar livslängden

 Genom att varmförzinka stål fås ett mycket långvarigt korrosionsskydd, vilket ger produkten en kraftigt ökad livslängd. En varmförzinkad konstruktion klarar ofta 40- 80 års exponering i utomhusmiljö. Det finns dessutom många exempel där korrosionsskyddet fungerat ännu längre än så. Detta medför en stor miljöbesparing eftersom en rad processer, såsom ståltillverkning, bearbetning, transporter mm minskas. Om den konstruktion där det varmförzinkade stålet ingår inte längre behövs kan konstruktionen monteras ned och flyttas. Varmförzinkat stål är tåligt och kan transporteras eller läggas på lager i väntan på nya behov.

Omförzinkning ger nytt liv

När zinkskiktet har förbrukats genom korrosion kan konstruktionerna lätt varmförzinkas på nytt och ge produkten ytterligare 40-80 års livslängd, till en mycket begränsad miljöbelastning. Detta arbetssätt har börjat användas för vägräcken för flera länder i Europa, och är något vi säker kommer att få se mer av även för andraprodukter.

100 % återvinningsbart

Både stål och zink är dessutom 100% återvinningsbara material, vilket innebär att konstruktionen kan tas tillvara då den är uttjänt. Stålet smälts om och blir till nytt konstruktionsmaterial, som åter kan varmförzinkas och ingå i nya produkter. Vid återvinning av en varmförzinkad konstruktion förångas zinken och samlas upp i ett filter innan stålet smälter, från vilket det sedan tas om hand.

Om ett konstruktionsmaterial var speciellt framtaget för den cirkulära ekonomin skulle varmförzinkat stål vara ett utmärkt exempel! Men varmförzinkning är en gammal teknik som funnits i flera hundra år och där det finns mänger av korrosionsdata och många goda exempel att förlita sig på.

Läs mer om varmförzinkat stål i den cirkulär ekonomin här: