Problem
Bet- och flussmedelsrester, som innehåller järnsalter, kan tränga ut ur hålrum, spalter eller porer hos det förzinkade godset. Resultatet blir en rödbrun missfärgning av ytor nära öppningen.

Uppkomst
I konstruktioner med trånga hålrum, trånga spalter eller porer (svetsar) kan mindre mängder av betsyra och flussmedel bli inneslutna vid varmförzinkningen. De kan inte avdunsta i de trånga utrymmena utan blir kvar omvandlade till järnklorider. Dessa angriper zinkskiktet inifrån och och fräter så småningom hål på det. Järnkloriderna flyter därefter ut och ger brunröda karaktäristiska rinningar som förstärks om det kommer vatten på godset.

Identifikation
Järnsalter som runnit ut är lätta att se.

Möjligheter till förväxling
Utseendet är karaktäristiskt och kan inte förväxlas med andra avvikelser. Den närmaste likheten är så kallad “främmande rost”.

Åtgärder
Denna typ av avvikelse är alltid relaterad till ett konstruktions- eller tillverkningsfel. Alla hålrum, spalter och porer måste tätsvetsas så att betsyra och/eller flussmedel stängs ute. Täta hålrum får dock inte göras så stora att värmeutvidgningen av innesluten luft kan deformera godset eller förorsaka explosion.

Om inte problemet upptäcks före varmförzinkning, vilket kan vara svårt när det t ex gäller porer i svetsar, bör det påverkade området tvättas och åtgärdas med zinkrik färg eller sticks.

Ansvarig
Kunden är ansvarig för konstruktions- och tillverkningsfel. Varmförzinkaren bör göra kunden uppmärksam på dessa problem genom att t ex översända “Handbok i varmförzinkning”

Inverkan för kund
Utträngande bet- eller flussmedelsrester är i regel ett estetiskt problem som kan åtgärdas med rengöring. Stor mängd utträngande betsyra kan dock skada skiktet och leda till nedsatt korrosionsskydd.