Varmförzinkat stål i kontakt med olika träslag
18 september, 2023
Viktiga egenskaper hos ett bra korrosionsskydd
28 november, 2023

Pulverlackering på varmförzinkat stål ger ännu bättre livslängd

Även om varmförzinkning i sig själv oftast ger ett väldigt bra korrosionsskydd, kan ibland en förstärkning vara önskvärd i vissa aggressiva miljöer. Duplexsystem, som det kallas när varmförzinkning kombineras med färg, är lämpligt om framtida underhåll är svårt att utföra eller om zinkbeläggningen är tunn, som hos kontinuerligt förzinkad tunnplåt.

Estetiska skäl – att ge den mattgrå zinkytan ett mera färgglatt utseende – kan vara en annan orsak. Exempel på detta är varsel- och varningsmärkning eller motsatsen – maskering. Ytterligare en tillämpning är som skydd mot galvanisk korrosion, i de fall det förzinkade stålet skall förbindas med annan metall, t ex koppar. Både våtlack och pulverlack går bra att använda.

Synergieffekt

Genom att kombinera varmförzinkning och lackering fås en livslängd hos den belagda produkten som är längre än summan av livslängderna hos den varmförzinkade produkten och livslängden hos färgskiktet, om det lagts direkt på stålytan. Studier har visat att duplexsystemets livslängd kan uttrycks med formeln: LivslängdDuplex = K(Livslängdzinkskikt + Livslängdfärgskikt) där K är en miljöberoende synergifaktor som varierar mellan 1,5 i korrosivitetsklass C5 eller om konstruktionen är permanent nedsänkt i havsvatten, och 2,3 i korrosivitetsklass C2.

Förbered ytan för pulverlack

Först varmförzinkas materialet på vanligt sätt. Ytan förbereds sedan genom att alla eventuella piggar eller droppar avlägsnas från godsytan, för att säkerställa en smidig applicering och ett snyggt resultat. Kravet på förzinkningens finish är högre på en yta som ska lackeras än på en yta som endast är varmförzinkad, tvärt emot vad man kanske kulle kunna tro. Färgen framhäver nämligen eventuella defekter på zinkytan. Godset passerar därefter genom ett antal förbehandlingsbad. Avfettning, sköljning, etsning, sköljning är exempel på steg som kan ingå.

Ytprofilering viktigt

Därefter profileras godsets yta, antingen genom lättblästring, zinkfosfatering eller slipning. Efter att den förzinkade ytan har rengjorts och profilerats är den redo för den så kallade avgasningen från fukt och syre som kan finnas bundet på eller i zinkskiktet. Om inte godset uppvärmts till en temperatur där detta kan avdunsta före det att pulvret appliceras, så finns det risk att pinholes, små kratrar, bildas i lackskiktet i samband med härdningen. Temperaturen vid avgasningen är ofta runt 30° C över den temperatur som används för att härda pulvret. Därefter får godset svalna ned till den temperatur där pulvret appliceras elektrostatiskt, varefter godset transporteras in i härdningsugnen.

Val av färgsystem

Alla färgsystem som används bör vara specifikt utformade för användning på varmförzinkat stål och appliceras i enlighet med färgtillverkarens rekommendationer. Valen av färgsystem beror till stor del på var produkten kommer att användas. Användningen av polyester och polyester-epoxy pulver ökar, då vissa tidigare använda produkter är mindre lämpliga av miljöskäl.  Beroende på förhållandena där materialet ska användas appliceras pulverbeläggningen i ett, två eller tre lager. 

Informationsöverföring viktigt

Det underlättar alltid om varmförzinkaren fått veta i förväg att godset ska duplexbehandlas, då detta ställer extra höga krav på ytorna. Det är en fördel att välja ett aluminiumtätat stål, som har lägre reaktivitet och som därför ger ett skikt med ren metallisk zink ytterst, då detta tål blästring bättre. Om kiseltätat stål redan använts – informera målaren om förutsättningarna. Om lackeringen utförs av annat företag än varmförzinkaren – kontrollera att rätt kompetens och utrustning finns.

Smekab Citylife levererar ofta duplex

Skånebaserade Smekab Citylife utvecklar, producerar och säljer produkter och lösningar för att skapa attraktiva urbana miljöer. Räckes- och avspärrningslösningar har sedan 70-talet varit en stor del av företagets erbjudande, vilket fortfarande består och utvecklas. Utbudet har kompletterats under åren och i dag erbjuds ett brett sortiment av möbler för offentlig utemiljö, väderskydd för hållplatser, cykelparkeringar med mera. Ett exempel där man både drar nytta av duplexbehandlingens goda korrosionsskydd och fördelen med färgsättning, är i ett sopsorteringssystem för Kävlinge kommun, som sökte en lösning för sophanteringen nere vid stranden där det vistas mycket folk. Lösningen behövde innefatta rymliga soptunnor med tydlighet i hur avfallet skulle sorteras. De utvalda soptunnorna lackades därför i olika färger och kompletterades med dekaler vid inkasten, som gav en bra och överskådlig bild av vad som ska slängas var.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *